Program för Stora Sköndal

Planeringen av den nya stadsdelen Stora Sköndal grundar sig i ett planprogram, som blev klart 2019. Programmet beskriver ambitionen för hela området, och hur de olika delarna av Stora Sköndal bör utvecklas. Det utgör grunden för vidare detaljplanering av totalt sex olika etapper.

Programmet i korthet

Programmet visar möjligheter för omvandlingen av Stora Sköndal till en blandstad med 4 500 nya bostäder och 1 500 nya arbetsplatser, bland annat i en utbyggd vård- och omsorgsverksamhet. Stora Sköndal blir plats för fler förskolor, nya skolor och idrottshallar. Området ska också få nya gator anpassade för hållbara transporter och nya mötesplatser och torg. Grönskan bevaras och förädlas i nya parker och stråk. Samtidigt bevaras cirka 580 av de bostäder som ligger på området idag. 

Stora Sköndal ska bli en inkluderande bli en stadsdel för alla. Nya bostäder utförs med variation i upplåtelseformer, storlek och typologi. Målsättningen är att cirka hälften utgörs av hyresrätter och hälften av bostadsrätter.

Se hela programmet

Program för Stora Sköndal, del 1 av 3 (pdf)

Program för Stora Sköndal, del 2 av 3 (pdf)

Program för Stora Sköndal, del 3 av 3 (pdf)

Du hittar alla utredningar som gjordes i samband med planprogrammet och annan dokumentation i Stockholms Stads Bygg- och plantjänst.