Bevara det som finns

Området Stora Sköndal har en rik kultur- och naturmiljö, som vi ska ta vara på. All nybebyggelse görs i samklang med de kulturhistoriska byggnader som redan i dag ligger på platsen, med omtanke om och i samspel med områdets stora grönytor, hundraåriga ekar och vackra parker.

Mangårdsbyggnaden med anor från 1600-talet. Idag kallad Kristinahuset, efter drottning Kristina som hade jaktmarker i Sköndal.

I området Stora Sköndal finns spår av liv långt tillbaka, genom såväl fornlämningar som bevarade byggnader från 1600-talet. Sedan stiftelsen Stora Sköndal tog över marken i början av 1900-talet, har området fortsatt att utvecklats med en variation i byggnads-och landskapsarkitektur. Det gör att det idag finns en flora av kulturhistoriskt intressanta byggnader och en vacker parkmark och kulturlandskap med historiskt värde. För att kunna hantera dessa på bästa sätt, har ett flertal utredningar gjorts inför den planerade nya byggnationen.

Utredningarna kan kan du hitta i Stockholms stads Bygg- och plantjänst.

Stora Sköndals kyrkas vita gavel och röda klocktorn, omgivet av tallar.
Stora Sköndals kyrka ritades av arkitekten Hakon Ahlberg, och stod färdig 1929. Klocktornet ett år senare.

Nytt och gammalt i samklang

Förtätningen kommer att ske där det idag redan finns hus, för att göra så lite påverkan som möjligt i de miljöer med högsta natur- och kulturvärden. Kulturmiljöerna införlivas med ny arkitektur och ska, där det är möjligt, kunna användas i nya sammanhang.

Parkmarken som löper genom stora delar av området har ett historiskt värde genom framförallt landskapsparken längs med stranden och marken runt de verksamhetslokaler som tillkom från 1900-talets mitt. Den här typen av park är representativ för Stockholm och är ett uttryck för den tidens socialt och demokratiskt präglade stadsplanering. Nya parker och grönområden kommer binda samman det gamla med det nya.

Cykelväg längs grön äng och en stort träd.
Cykel- och promenadstråk genom Stora Sköndal.