Arbete med detaljplan för etapp 2A pågår

Etapp 2A

Den andra etappen av utbyggnaden av Stora Sköndal inrymmer ca 1750 bostäder, en f-9 skola, förskolor, ett så kallat m-hus, service, parker mm. En ny huvudgata ska anläggas i etappen och kulturmiljön i Lövholmen bevaras. Här hittar du länk till handlingar och kan läsa om vilka betydande ändringar som gjorts sedan samrådet. 

Granskningen av detaljplanen för Stora Sköndal etapp 2A avslutades 19 september. Nu pågår arbetet med att ta hand om yttrandena och färdigställa planen för beslut.

Du hittar granskningsförslaget i sin helhet och alla tillhörande dokument på Stockholms stads bygg- och plantjänst.

Fakta om detaljplanen

Etappen innehåller 75 % bostäder och 25 % lokaler, varav

 • 12 % kommersiella lokaler
 • 8 % grundskola och anpassad grundskola (för 950 elever)
 • 3 % idrottsanläggning (i anslutning till skolan)
 • 2 % förskolor (3 nya).

1750 bostäder ska byggas, varav 28 % bostadsrätter och 72 % hyresrätter, varav

 • 35% vanliga hyresrätter
 • 18% kollektivboende
 • 1% LSS-boende
 • 5% studentboende
 • 5% seniorboende
 • 4% trygghetsboende
 • 4% boende för ensamstående mammor
 • 0,2 % sociala kontrakt.

 

Annat kul att veta!

Alla boende har tillgång till en eller flera gemensamhetslokaler. Minst 70% av kvarteren planeras att byggas med trästomme och klimatförbättrad betong. Stadsdelens planeras med ett unikt lågt parkeringstal, man delar garageplatser mellan kvarter. Alla kvarter planeras med hög grönytefaktor, dvs med mycket grönska i förhållande till hårdgjorda ytor.

Justeringar sedan samrådet

Här är några av de justeringar som gjorts i planförslaget, sedan samrådet:

Kvarter A: Den planerade förskolan har minskat till fyra avdelningar. Kvarteret har krympts för att möjliggöra en flytt av kvarter B.

Kvarter B och C: Punkthusen i kvarter B och C har skjutits västerut för att skapa bättre avstånd till de befintliga bostadshusen i Lilla Sköndal norr om etapp 2A. Detta innebär också att parkstråket mellan befintliga och nya bostäder blivit bredare. Punkthusens två översta våningar har dragits in på den sida de vetter mot de befintliga villorna.

Kvarter D: Husen i detta kvarter har fått ett nättare fotavtryck, det vill säga byggnaderna upptar en mindre area på marken. Volymerna har brutits upp och justerats i läge och höjd.

Kvarter E: Södra skänkeln i kvarteret har tagits bort för att öppna upp kvarteret mot Lövholmen. Alternativ med och utan garage under gården studeras.

Kvarter H: Kvarteret har arbetats om från en sammanhängande byggnad, till tre byggnader i en öppen struktur med gröna utrymmen mellan gård och gata. Byggnaderna ska byggas i trä och ha sadeltak. Ändringarna har gjorts för att kvarteret ska knyta bättre till den kringliggande kulturmiljön och säkerställa bättre ekologiska spridningsmöjligheter.

Ny byggrätt inom Sköndal 1:14: Ytterligare en byggrätt har tillkommit inom detaljplanen, på norra sidan om Villa Skönviken inom fastigheten Sköndal 1:14. Den nya byggrätten är en lamellbyggnad i puts och tegel i 4–6 våningar. Det ska inhysa ca 50 hyresrätter, inklusive LSS-boende. Huset föreslås ha sadeltak närmast huvudgatan, och takterrass och grönska på den östra delen.

Förskolan vid direktorsvillan: Byggnaden som ska bli förskola har sänkts en våning och innehåller nu 6 avdelningar istället för de 10 som presenterades i samrådsförslaget. Det innebär att mindre andel gård behöver hårdgöras och att träd kan sparas på gården. Byggnaden föreslås nu ha sadeltak för att anknyta till befintlig och annan ny bebyggelse i Lövholmen.

Kvarter J: Här har en förskola med 4 avdelningar adderats, för att kompensera för att avdelningar tagits bort från de andra två planerade förskolorna i etappen. Kvarteret har också getts en mer sluten karaktär mot gatan. Värdefulla träd skyddas i plankartan.

Kvarter L: Byggnaden har fått ett något större fotavtryck jämfört med samrådsförslaget, men med större avstånd till befintliga byggnaderna i brf Kollekten. Byggnaden har också höjts från 10 till 12 våningar.

Skolan: Skolan utbredning har anpassats för att fler träd ska kunna sparas.

Sammanfattande kan sägas att arkitekturen har anpassats för att anknyta till befintliga kulturmiljöer. Detta gör dock att miljövänliga och socialt gynnande åtgärder så som gröna tak, takodlingar, solpaneler och takterrasser måste prioriteras bort i just dessa hus.