Naturmiljöer för biologisk mångfald

Med stor respekt för biologisk mångfald
Både natur, djur och vatten behandlas med största försiktighet och omfattande utredningar och undersökningar har genomförts för att kunna säkerställa det. Områdets höga naturvärden ger mycket goda förutsättningar för en hög och viktig biologisk mångfald.

Viktiga ekstråk och stor naturvärden
Stora Sköndals naturmark är starkt präglad av äldre tiders markanvändning och de viktigaste naturvärdena är knutna till det äldre herrgårdslandskapet och den tidigare driften av Stora Sköndals gård. En mosaik av olika naturtyper med ekhagar och grova ekar i ett öppet landskap, hagmarkspräglad gammal tallskog, blandskog och ädellövskog ger höga naturvärden. Större delen av de viktigaste träden sparas, de som behöver ge plats åt nybyggnation flyttas eller ersätts med nya.

En rik fågelfauna
Förutom rödlistade fågelarter som bland andra kungsfågel, spillkråka, mindre hackspett och drillsnäppa, förekommer en mängd sjungande småfåglar. I området har sju olika arter av fladdermöss noterats, varav en, dammfladdermus, är rödlistad. Området har en varierande topografi där kyrkan är placerad på en av de högsta punkterna med utsikt mot vattnet.

Närhet till vattnet
Närheten till Drevviken präglar miljön och erbjuder strandbad, solbryggor och på vintern plogad skridskobana. Under förra vinterns kalla månader har boende i området sett till att en vak för vinterbad har funnits tillgänglig. I utveckling av stadsdelen finns planer för en strandpromenad som sträcker sig längs med hela Drevviken bort mot Flatens naturreservat.