Markarbeten på området

Markundersökningar på området 28 feb – 1 april

Mellan den 28 feb – 1 april (vecka 9–13) kommer markundersökningar att utföras på området Stora Sköndal som en del i det förberedande arbetet med etapp 2a.

Det kommer att vara två maskiner ute samtidigt i området som kommer att utföra foderrörsborrning och jordberg-sonderingar med borrbandvagn som medför stötvis högt buller. I samband med undersökningarna kommer borrbandvagnen och grävmaskinen att medföra viss åverkan på markens ytskikt. Ytorna kommer att återställas efter utfört arbete.

En del undersökningspunkter kommer vara i anslutning till befintliga hus och omkringliggande gräsytor.

Arbetet utförs dagtid mellan kl. 8-17 av Treeline Consulting och Viken miljökonsult.