Välbesökt samråd för etapp 2a

Samrådet för etapp 2a, som arrangerades av Stockholm stad under perioden 15 september – 25 oktober 2021, lockade till sig närmare 1 250 besökare. Samråd arrangeras för att allmänheten och andra intresserade ska kunna komma med synpunkter och förbättringsförslag på den föreslagna detaljplanen för etappen.

Efter samrådet händer följande:

  • Synpunkterna som inkommit under samrådstiden för etapp 2a sammanställs av Stockholms stad i en samrådsredogörelse. Den lämnas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
  • Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till hur synpunkter och yttranden ska bemötas och hur dessa kan påverka den pågående detaljplanen. Eventuell revidering av planförslaget görs.
  • Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. De som yttrat sig under samrådet och andra berörda ska få ett meddelande om att planförslaget kan granskas. Granskningen planeras till mars-april 2023.
  • Detaljplanen planeras att antas och vinna laga kraft under våren/sommaren 2023

 

Etapp 2a

I etapp 2a planeras för ca 1600 bostäder, skola och andra verksamhetslokaler, grönområden, aktivitetsstråk och mötesplatser. Det kommer att byggas bostäder med stor variation: hyres- och bostadsrätter i olika storlekar och uttryck, student- och trygghetsbostäder, gruppbostäder LSS och seniorboende. Precis som planerna för hela programområdet byggs etappen med miljömässig och social hållbarhet som ledstjärna. Totalt är det sex etapper och etapp 2a är en av de största och är ungefär lika stor som Reimersholme.

I etappen ska bl.a. en grundskola ink. grundsärskola årskurs F-9, förskolor och idrottshall byggas. Här kommer flera aktivitetsstråk att anläggas, parkmark ses över och ett vattentorg som hanterar dagvattnet iordningställas. Utbyggnad av etappen planeras att påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft, preliminärt under 2022/2023.