Välbesökt samråd för etapp 2a

Samrådet för etapp 2a som arrangerades av Stockholm stad under perioden 15 september – 25 oktober 2021 lockade till sig många besökare, närmare bestämt ca 1 250 besökare. Samråd arrangeras för att allmänheten och andra intresserade ska kunna komma med synpunkter och förbättringsförslag på den föreslagna detaljplanen för etappen.

Nedan kommer en kort beskrivning av processen som följer:

November 2021 – februari 2022: Synpunkterna som inkommit under samrådstiden för etapp 2a (som pågått mellan den 14 september–25 oktober) sammanställs av Stockholms stad i en samrådsredogörelse. Den lämnas sedan till stadsbyggnadsnämnden för beslut vilket väntas göras under februari månad.

Mars – augusti 2022: Stadsbyggnadsnämnden tar ställning till hur synpunkter och yttranden ska bemötas och hur dessa kan påverka den pågående detaljplanen. Eventuell revidering av planförslaget görs.

Aug 2022: Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. De som yttrat sig under samrådet och andra berörda ska få ett meddelande om att planförslaget kan granskas.

December 2022 – januari 2023: Detaljplanen planeras att antas och vinna laga kraft under årsskiftet 2022/2023

 

Etapp 2a

I etapp 2a planeras för ca 1600 bostäder, skola och andra verksamhetslokaler, grönområden, aktivitetsstråk och mötesplatser. Det kommer att byggas bostäder med stor variation: hyres- och bostadsrätter i olika storlekar och uttryck, student- och trygghetsbostäder, gruppbostäder LSS och seniorboende. Precis som planerna för hela programområdet byggs etappen med miljömässig och social hållbarhet som ledstjärna. Totalt är det sex etapper och etapp 2a är en av de största och är ungefär lika stor som Reimersholme.

I etappen ska bl.a. en grundskola ink. grundsärskola årskurs F-9, förskolor och idrottshall byggas. Här kommer flera aktivitetsstråk att anläggas, parkmark ses över och ett vattentorg som hanterar dagvattnet iordningställas. Utbyggnad av etappen planeras att påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft, preliminärt under 2022/2023.